Translation & Localization

We translate your websites, apps, media, manuals, e-learning  courses, documents marketing contents, videos and more.    We have dedicated linguists to liaise with you throughout the process to ensure terminology and accuracy. Quality of work and maintaining your confidentiality are our priority.

เรารับแปลเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน คู่มือ หลักสูตรออนไลน์ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลการตลาด ตลอดจนวิดีโอและสื่อต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาประสบการณ์กว่า 20 ปี ยินดีให้คำปรึกษาและร่วมรับฟังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้งานแปลที่มีศัพท์เฉพาะถูกต้องและพร้อมใช้งานมากที่สุด มั่นใจในคุณภาพ ปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า